Joakim Dillner har blivit utsedd till Årets Cancernätverkare, en hedersutmärkelse från Nätverket mot cancer. Foto: Cancerfonden

Vaccinet mot HPV uppfanns redan 1995 men av många anledningar har det dröjt till 2012 innan det blev tillgängligt.

– Det har varit frustrerande för oss forskare att se att det tar så lång tid från att vi vet att här kan man förebygga en cancerform genom vaccination till dess att det börjar användas.

År 2008 rekommenderade Socialstyrelsen att vaccinet skulle ges till alla flickor, eftersom det initialt enbart gjordes prövningar på flickor. Då HPV är en sexuellt överförbar sjukdom gjordes prövningar på pojkar strax därefter. Ny utredning från Folkhälsoinstitutet 2017 rekommenderade att vaccinera både flickor och pojkar.

”Det är i första hand kvinnorna som drabbas.”

– Det är i första hand kvinnorna som drabbas. Mannen är smittkällan, men även männen kan utveckla ovanliga HPV-orsakade cancerformer som penis-, ändtarms- och tonsillcancer.

 

Viktiga forskningsområden

I framtiden behöver man lägga mer fokus på implementeringsforskning – att man ser till att de verktyg vi har används på bästa möjliga sätt.

”Dagens processer är inte alltid optimala.”

– Dagens processer är inte alltid optimala. Från det att man hade data på vaccinet tills vi fick ett HPV-vaccinationsprogram tog det lång tid. Det tog 30 år från upptäckt av HPV test till dess att det infördes i det allmänna screeningprogrammet. Generationer av kvinnor har fått suboptimal screening för livmoderhalscancer och fortfarande är det inte helt infört över landet.

Ett annat område det behöver fokuseras mer på är de olika HPV-virusen. Varje månad upptäcks det en eller två nya HPV-virus.

– De flesta har ingen större medicinsk betydelse, men skulle vi undersöka dem vidare tror jag att vi kan hitta fler papillomvirus som kan orsaka andra cancerformer och som i så fall kommer att vara lika lätta att vaccinera bort.

 

De ska slippa få livmoderhalscancer

Joakim Dillner har blivit utsedd till Årets Cancernätverkare, en hedersutmärkelse från Nätverket mot cancer. En anledning är hans arbete kring att skapa ett samarbete mellan patienter och forskarna.

”Det är viktigt att vetenskapen kan samverka”

– För vem är det man forskar för? Det är för kvinnorna, att de ska slippa få cancer. Jag vill att forskningens upptäckter ska komma patienterna till del och därför är det viktigt att jobba tillsammans med patientorganisationerna. Det är också viktigt att vetenskapen kan samverka, det är då man kommer längre. Det var därför vi tidigt satsade på att få med hela Sverige att samverka i en gemensam studie för något riktigt stort- världens första studie av HPV-screening.

Skrivet av: Annika Gavric Strüwer 02-2018
Lars Öhman och Erik Lund från Cordator Life Science. Foto: Filip Tu
Lars Öhman och Erik Lund från Cordator Life Science. Foto: Filip Tu

– Vi har en väldigt bra forskning om onkologi i Sverige, men det måste bli något av det också. Förutsättningarna är inte optimala idag. Vi brinner för att försöka hjälpa de många mindre läkemedelsutvecklingsföretagen att hitta investerare och partners så att de kan driva sin forskning vidare. Det gör man genom att förstå vad det är kunden vill ha, menar Lars Öhman. Kunden är i detta fall oftast ett större läkemedelsföretag som kan ta ett projekt hela vägen fram till ett godkänt läkemedel.

Varför det många gånger inte sker en utveckling är dels att det är svårt att få finansiering och dels att företagen inte vet hur man paketerar ihop presentationen. Investerare har ofta andra frågeställningar än företag. Det är viktigt med ett långsiktigt strategiskt tänkande och sätt.

Det är vår uppgift som konsulter att göra en noggrann utvärdering

– Vad som är viktigt för stora bolag och därmed också för utvecklingsföretagen är att se vilket medicinskt behov produkten ska uppfylla om tio år när det kommer ut på marknaden, samt att ha en uppfattning om vägen ända fram till målet. Det är vår uppgift som konsulter att göra en noggrann utvärdering och se vilka steg man bör ta för att nå ett mål som kommer att vara attraktivt även i framtiden, förklarar Erik Lund.

 

 

Hjälp forskning i tidigt skede

 

Sverige har blivit mer affärsinriktat. Men det behövs mer och större möjligheter att få tidiga investeringar, det är oftast där det fastnar när forskarna har kommit på något. Tyvärr har lokala finansiärer enbart resurser till att finansiera projekten med skedmatning.

Forskarna måste förstå att de måste ut från sin kammare.

– Det är ett stort problem att många bolag i Sverige har otillräcklig finansiering vilket försvårar långsiktighet. I andra länder finns det stora investerare som är villiga att spendera stora pengar på olika kliniska program. Forskarna måste förstå att de måste ut från sin kammare. Vi kan hjälpa dem med att identifiera och ta fram potentialen så att de kan attrahera investerare eller partners, också internationellt, säger Erik Lund.

En virtuell bransch

 

Många av de mest framgångsrika innovativa småbolagen världen över är single asset company med ett enda projekt, ett syndikat av venturebolag som finansierar, en vd som är fast anställd och med ett nätverk av betrodda experter som de tar in vid behov. Det ger möjlighet att driva företaget snabbt framåt och fokuserat.

– I virtuella bolag är det särskilt viktigt att välja konsulter som känner ägandeskap och har ett engagemang i frågan, poängterar Lars Öhman.

Skrivet av: Annika Gavric Strüwer 02-2018
Ulrika Brunell-Abrahamsson och Anna Åleskog. Foto: BMS

Flera läkemedel för olika tumörtyper har redan godkänts och finns tillgängliga för svenska patienter. Samtidigt pågår forskning för att utveckla immunonkologiska behandlingar för fler cancerformer. BMS undersöker också möjligheten till kombinationsbehandlingar av olika läkemedel för att hitta nya lösningar där det finns stora medicinska behov.

 

Nya viktiga läkemedel

De immunonkologiska läkemedlen innefattar bland annat så kallade checkpoint-hämmare, som oftast består av antikroppar. Deras främsta egenskap är att stimulera kroppens eget immunförsvar för att stoppa cancern. Dessa läkemedel har inneburit nya, viktiga behandlingsmöjligheter för cancerpatienter och intensiv forskning pågår för att få fler och bredare användningsområden.

– Den stora mängden läkemedel under utveckling öppnar för ett stort antal möjliga kombinationer av olika behandlingar, säger Anna Åleskog, medicinsk chef för BMS i Sverige.

För närvarande tittar vi därför på olika innovativa sätt att utforma kliniska studier så att nya kombinationer ska komma patienterna till nytta så snabbt som möjligt. Flera av de nya studierna som BMS gör inom immunonkologi bedrivs även i Sverige och BMS är glada för att viktig forskning snabbt kan nå svenska patienter.

Bra förutsättningar för att genomföra kliniska studier

Sverige har en viktig roll att spela i utvecklingen av nya behandlingsmetoder. BMS har bra förutsättningar för att genomföra kliniska studier i Sverige.

 

Läkemedel bör alltid utveckas med patienten i fokus. Foto: Mostphotos

Läkemedel bör alltid utveckas med patienten i fokus. Foto: Mostphotos

 

Viktigt att alltid ha patienten i centrum

Det övergripande målet för BMS är att upptäcka, utveckla och tillhandahålla nya innovativa, läkemedel till patienter med stora medicinska behov. För att lyckas med det är det viktigt att alltid ha patienten i centrum samt etablera goda samarbeten. Ett väl fungerande samarbete med sjukvården är en förutsättning för att ny behandling ska nå patienterna på ett säkert och snabbt sätt.

Målet är att patienterna ska få en optimal behandling

– Genom seminarium och utbildningar lär vi ut hur nya behandlingar fungerar och hur eventuella biverkningar ska hanteras. Vårt mål är att patienterna ska få de bästa förutsättningarna för en optimal behandling och därför är det avgörande att våra läkemedel används på rätt sätt, säger Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk områdesansvarig, Onkologi Sverige.

 


Fakta

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, bland annat inom onkologi, kardiovaskulära, immunologiska och infektionssjukdomar. Bolaget har cirka 150 medarbetare i Sverige. Läs mer på bms.com/se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Skrivet av: Alexandra Ekström Madrid 02-2018
Patienten är alltid i fokus hos Celgene. Foto: Mostphotos

Samarbete är en förutsättning för patienten

På Celgene tar man sitt samhällsansvar på allvar, och menar att ett utökat samarbete mellan parter på alla plan är en förutsättning för att kunna erbjuda patienten bästa tänkbara vård.

Vi människor blir allt äldre kommer fler att insjukna i åldersrelaterade sjukdomar

– Det har aldrig varit viktigare att investera i medicinsk innovation, säger Nicolas Verbeke som är nordisk VD för Celgene. I takt med att vi människor blir allt äldre kommer fler att insjukna i åldersrelaterade sjukdomar, vilket i sin tur kommer att ställa ännu högre krav på sjukvården både vad gäller effektivitet och tillgänglighet. Vi måste därför ligga steget före och se till att alla drar åt samma håll. Det gäller oss som producenter i lika hög utsträckning som vårdgivare, politiker, investerare – hela kedjan.

 

Kliniska prövningar på hemmaplan

 

Det är inte längre tillräckligt för ett läkemedelsföretag att visa att nyutvecklade läkemedel har god effekt och är säkra. Idag finns en helt annan förväntan på uppföljning av effekterna och säkerheten, och på avsevärt större delar av befolkningen och patienten. På grund av det är Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet välvalt för utvärdering över tid av såväl kommande som nyintroducerade preparat.

Vi kan följa läkemedlens prestanda över tiotals år

– Tack vare våra nationella register och kvalitetsregistren samt en stark infrastruktur när det gäller uppföljning så är Sverige ett drömland, förklarar Cecilia Young som är nordisk medicinsk chef. Vi kan följa läkemedlens prestanda över tiotals år och i olika delar av befolkningen beroende på ålder, kön, bostadsort, samtidig annan sjukdom etc. Dessa unika möjligheter måste tas tillvara när nya läkemedel lanseras, och detta i syfte att visa att nya läkemedel inte är en kostnad utan en möjlighet till förbättrad folkhälsa och i en del fall även bot, avslutar Cecilia Young.

 

Det finns många vägar till ett friskare liv. Foto: Mostphotos

 


Faktaruta

Celgene är ett globalt läkemedelsföretag som utvecklar behandlingar mot blodcancersjukdomar, solida cancertumörer samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Celgene har drygt 100 anställda i Norden och investerar 35% av sin årsomsättning i forskning och utveckling – dubbelt så mycket som genomsnittet inom läkemedelsindustrin.

Läs mer om Innovationsplattformen på; innovationsplattformen.se

02-2018
Provtagning. Foto: Mostphotos

They destroy everything in their path; normal body functions are threatened; the patients experience severe symptoms and the cancer selfishly scavenges nourishment, starving the body and depriving the patient of mental energy. Based on the aggression of the cancer, most of us assume that drugs must be highly toxic to stop the disease – an army at least as big, a sharper sword and the most advanced and deadly weapons.

 

Healthy tissues are affected by the war

Unfortunately, most weapons are not just directed against the enemy. Healthy tissues are affected by the war on cancer and are often more sensitive than the cancer itself.  Treatment is almost invariably accompanied by side effects. Patients experience severe symptoms each time their body is treated with toxic drugs, in an attempt to eradicate the tumor. In exchange for the hope of survival, patients even expect to pay the price of side effects. To loose their hair and throw up not just in the morning. “While you treat the cancer, you kill the patient.”

War is not always won by aggression or by the biggest army

But war is not always won by aggression or by the biggest army. There are numerous examples where strategic thinking has prevailed, confrontation been avoided, the population defended and safety granted. So which strategies are being considered to reduce side effects in the war on cancer and to improve the precision of new drugs? Important advances have been made, resulting in prolonged survival and even cure, in some cases. But often effects on survival are limited, costs of treatment are sky high and patients suffer tremendously from the side effects. Have we become cynics, who accept side effects as a necessary evil? Are we being nihilistic, seeing suffering as an unavoidable facet of cancer therapy and incomes from therapies to reduce side effects as a valid part of the cancer market?

 

Minimizing the side effects

What is being done to protect the patients? The vast experience of the regulatory authorities is essential to properly examine new drugs and to weight the risk of side effects against the therapeutic benefits before allowing their use. Important advances are also being made using combination therapies, where the dose of each toxic drug is reduced or the order of therapy varied, to hopefully minimize the side effects.

 

Cancer cell apoptosis, SEM. M132/0959 Rights Managed. Credit: STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cancer cell apoptosis, SEM. M132/0959 Rights Managed. Credit: STEVE GSCHMEISSNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

 

 A molecule that is not going to make you throw up or your hair fall out

What if you can find a way of treating the cancer without destroying the person suffering from the disease? Is it even possible to treat cancers without side effects? Is this a realistic goal of drug development? Are there drugs that specifically attack tumor cells without harming healthy cells in the same tissue? Yes, there are new scientific advances and an increase in the number of molecules that kill cancer cells with higher precision. We are developing such a molecule that we found by serendipity. A molecule that is very attractive to cancer cells but is not going to make you throw up or your hair fall out. As critical academics, we have tried very hard to find a catch. But despite our best efforts, the evidence says that it works.

 

Showing beneficial effects in upcoming trials

HAMLET kills a wide range of tumor cells and is active in certain patients and animal models. After studying the natural molecule from human milk, we have developed a synthetic, second-generation drug, Alpha1H. It is suitable for large-scale production, shows precision for tumor cells and reproduces the tumor killing effects of HAMLET. We hope to show beneficial effects in upcoming clinical trials and to make Alpha1H available to patients, who need new treatments to prevent and treat cancer.

We are convinced that it is possible

Opening up new and different ways of treating and even preventing cancer may sound too good to be true. But based on our experience and examples from other scientists, we are convinced. It is possible to find novel ways of treating cancer with better precision and to reduce the burden of side effects.

Skrivet av: Catharina Svanborg 02-2018
Anders Ljungqvist, CEO of RhoVac. Foto: PETER NØRBY

Treatment of cancer has improved drastically over the last ten years; however, we still see the cancer reappearing after initial treatment and most deaths in cancer are caused by the spread of this secondary cancer, metastasis.

 

Promising anti-cancer immunotherapy

The focus at RhoVac is to develop a drug with the potential to prevent or limit the reappearing and spread of cancer. To achieve this goal, they target the protein RhoC, highly expressed in metastatic cancer cells, which makes it an attractive target for anti-metastasis immunotherapy.

– Our product, RV001, stimulates the immune system to raise a specific T-cell response against high expression of RhoC. These T-cells then target metastatic cancer cells over-expressing RhoC, and eliminate the metastatic cells, says Anders Ljungqvist, CEO of RhoVac.

 

Currently in phase I/II

The aim is a product that in combination with another therapy such as surgery, radiotherapy or chemotherapy, can combat cancer and avoid the disease to reappear. As RhoC is highly expressed in all metastatic cancer cells regardless of the origin, the product can be potentially applied in anti-metastatic treatment of a broad range of cancer indications.

We can already see that the results are promising

– RV001 is currently in clinical phase I/II development focusing on patients with prostate cancer; the results will be reported Q2 2018. However, we can already see that the results are promising, indicating a good safety profile and a significant immunological response, giving hope for future clinical development” says Anders Ljungqvist.

Skrivet av: Catharina Holm 02-2018
Tina Dalianis är professor vid Karolinska Institutet och har forkat kring HPV-viruset. Foto: Erika Rindsjö

På 1970-talet var tonsill- och tungbascancer sällsynta, och dessa cancertyper orsakades oftast av rökning och alkohol. Men sedan sjuttiotalet har den typen av cancer fördubblats i stort sett vart tionde år.

”HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen.”

– Det vår forskning har visat är att HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen. Vi har också konstaterat att de med HPV-initierad cancer har en mycket bättre överlevnad än den typ som orsakas av rökning och alkohol, berättar professor Tina Dalianis vid Karolinska Institutet.

 

HPV med fokus på tre områden

Hennes forskargrupp fokuserar nu sin forskning på tre områden för den här patientgruppen.

  • De följer den stora ökningen av sjukdomen för att förstå den bättre. Av de som drabbas av tonsill- och tungbascancer är 80 % män, en siffra som varit stabil över tid. Och man vet att HPV förknippas med många sexpartners. Man vet ännu inte varför exempelvis inte fler kvinnor drabbas och man försöker förstå orsakerna.
  • De har under en längre tid forskat på olika biomarkörers koppling till cancertypen och hur väl en patient svarar på behandlingen. Resultaten visar att om tumören är HPV positiv och uttrycker vissa specifika biomarkörer så har patienterna en mycket god överlevnadsprognos. I dessa fall vill vi på sikt kunna ge lindrare behandling, då den ordinarie behandlingen idag är mycket tuff.
  • För de patienter med HPV positiva och HPV negativa tumörer som istället har biomarkörer som visar på en låg överlevnad har biomarkörer för riktad behandling identifierats. Här vill gruppen undersöka om den riktade behandlingen kan vara mer effektiv än den ordinarie tuffa behandlingen, som består av mycket cellgifter och strålning.

 

Studerar bredare samband

Utöver dessa fokusområden studerar de även lite bredare på sambandet mellan HPV och biomarkörer på andra cancerformer. De har även inlett forskning på kopplingen till bakteriefloran.

”Det är, och har varit, en otroligt spännande resa”

– Det är, och har varit, en otroligt spännande resa att ha haft förmånen att vara med om sedan jag började med den här forskningen på 1990-talet. Och det är fantastiskt att kunna bidra med nya forskningsresultat som förbättrar kunskapen om och behandlingen av den här cancertypen, avslutar Tina Dalianis.

 

Skrivet av: Ylva Sjönell 02-2018
Gruppbild på Oblique. Foto: Oblique Therapeutics

Trippelnegativ bröstcancer drabbar ofta yngre

10 till 15 procent av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer får diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Cancertypen drabbar oftare yngre människor och eftersom effektiva behandlingsmetoder idag saknas är prognosen vid avancerad trippelnegativ bröstcancer sämre.

Just denna typ av mycket aggressiv bröstcancer är därför i fokus hos det Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Oblique Therapeutics. Bolaget grundandes av doktor Carolina Trkulja och professor Owe Orwar, och har idag ett tiotal anställda med bakgrund i Astra Zeneca, Sanofi och biotechbolag.

”En unik metod för att ta fram mycket specifika antikroppar”

–Vårt fokus är nya terapier riktade mot metastatisk cancer men även typ 2-diabetes och smärta. Vi har utvecklat en unik metod för att ta fram mycket specifika antikroppar inom en rad olika terapiområden. Dessutom driver vi ett projekt med cytotoxiska och immunomodulerande småmolekyler, specifikt riktade mot aggressiv cancer, berättar Carolina Trkulja.

 

Positiva prekliniska studier

Det är just småmolekylprojektet som avancerat längst, något som alltså är intressant för framtida behandling av den aggressiva bröstcancern. I prekliniska studier har småmolekylerna visat sig vara mycket effektiva i experimentella modeller av trippelnegativ bröstcancer.

– Vi ser även att vårt terapikoncept kan vara relevant för andra typer av aggressiva cancerformer som till exempel malignt gliom, den vanligaste typen av elakartad hjärntumör, säger Isabel Löwstedt, projektledare för klinisk utveckling.

Optimismen späs på genom det stora intresset inom immunoterapi för att kombinera olika typer av terapier, såsom en kombination av flera antikroppar eller en kombination av antikroppar och småmolekyler.

”Vårt mål är att påbörja kliniska studier under 2019/2020.”

– Idag finns det inga andra aktörer förutom Oblique Therapeutics som fokuserar på den här typen av behandling av trippelnegativ bröstcancer, vilket också ger kraft till de positiva resultaten. Vårt mål är att påbörja kliniska studier under 2019/2020. I framtiden tror vi på en cancerbehandling som består av en effektiv kombination av olika cytotoxiska och immunomodulerande terapier, avslutar Göran Gannedahl, Chief Medical Officer.

Skrivet av: Catharina Holm 02-2018
Genombrott är nära i behandling för urinblåsecancer.Foto: Mostphotos

Syftet är att utveckla nya och effektiva behandlingar.  Dessa ska både kunna förlänga livet och förbättra livskvalitén för de patienter som drabbas av den specifika cancertypen. Och enligt Anders Ullén, även Vetenskaplig Sekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder, står man på randen till ett genombrott:

”Den ökade kunskapen har gjort att det nu börjar lossna”

– Genom att bättre förstå olika biologiska markörers betydelse för hur väl en patient svarar på en behandling kan vi också börja anpassa behandlingen helt utifrån patientens förutsättningar. Det är den ökade kunskapen om viktiga tumörbiologiska mekanismer i kombination med nya behandlingsmetoder som gjort att det nu börjar lossna, säger han.

 

Genombrott i behandlingskonceptet

Målet med prövningarna är utveckling av behandlingskoncept. Med nya kombinationer av cancerläkemedel och immunterapi utförs prövningar där turordningen av olika metoder anpassas efter patienten.

”I framtiden tror vi kommer att se en större möjlighet för patienter”

– Vår målsättning är att bidra till effektivare behandlingar. Jag tror att vi i framtiden kommer att se en större möjlighet för patienter att leva ett bra liv med god livskvalité, trots sin sjukdom, avslutar Anders Ullén.

 

 

Anders Ullén överläkare och docent. Foto: Vanna Ullén

Anders Ullén är överläkare och docent och menar på vi att vi står på randen till genombrott! Foto: Vanna Ullén

Skrivet av: Catharina Holm 02-2018
Carl Borrebaek. Foto: Christian Andersson /Apelöga AB

Det senare aktiverar patientens eget immunförsvar som ett viktigt verktyg i cancerbehandlingen.

”Den tidiga detektionen innebär många gånger att cancern kan botas.”

– En av de tydligaste trenderna för tillfället är utvecklingen av precisionsdiagnostik. Detta är en avancerad diagnostikform som gör det möjligt att identifiera cancertumörer på ett betydligt tidigare stadium än tidigare. Den tidiga detektionen innebär många gånger att cancern kan botas. I vissa fall innebär det att livslängden ökar signifikant bland patienter med exempelvis bukspottkörtelcancer eller lungcancer. WHO har lyft fram precisionsdiagnostik som en möjlighet att rädda livet på miljontals cancerpatienter runtom i världen, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och föreståndare för CREATE Health, ett strategiskt centrum för translationell cancerforskning, vars program inom precisionsdiagnostik ligger bland de främsta i världen.

 

Immunonkologi utvecklar immunförsvaret

Ytterligare en onkologisk trend är immunonkologi, som är en vidareutveckling av tumörinriktad antikroppsbehandling. Immunonkologi innebär att man kan reta upp patientens eget immunsystem så det kan agera kraftfullt för att motverka tumörertillväxt.

– Det här är ett område där utvecklingen fortfarande bara befinner sig i sin linda. Att påverka patientens immunförsvar har visat sig vara betydligt effektivare än att direkt behandla en specifik tumör med antikroppar. Om vi kan få människans immunförsvar att med egen kraft slå ut tumören genom att exempelvis stoppa några av skyddsmekanismer som tumören triggar igång så kan vi göra stor skillnad för många cancerpatienter runtom i världen, säger Carl Borrebaeck.

 

Digital onkologi förlänger patienters livslängd

Ytterligare en trend är digital onkologi. Detta innebär att nya möjligheter för såväl sjukvården som patienten öppnas upp. Gränslandet mellan hälsa och modern informationsteknik sammanflätas. Den standardbehandling som cancerpatienter erbjuds kan kompletteras med hjälp av IT-verktyg som ökar patientens engagemang och delaktighet i behandlingen.

”Målsättningen är att förstå hur den psykologiska motståndskraften kan användas”

– Ett sådant exempel är en randomiserad studie där man lät lungcancerpatienter dagligen fylla i ett digitalt frågeformulär med tolv frågor kring deras hälsa och sjukdomsutveckling. Genom ökad delaktighet och tidigare diagnos av sjukdomsförändring resulterade i att patienter som deltagit i studien förlängde sin genomsnittliga återstående livslängd från tolv till nitton månader, säger Carl Borrebaeck. Inom CREATE Health driver vi också ett spännande projekt inom digital onkologi där den psykologiska resiliencen hos bröstcancer patienter studeras. Målsättningen är att förstå hur den psykologiska motståndskraften kan användas för att förbättra patienternas livskvalitet och överlevnad, avslutar Carl Borrebaeck.

Skrivet av: Kampen mot cancer 12-2017
Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

– Sverige har alla möjligheter att skaffa sig en stark position, framför allt inom den kliniska forskningen, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

I Sverige insjuknar varje år omkring 60 000 personer i cancer. Det gör cancer till en av våra största folksjukdomar. En stor del av forskningen inom life science handlar just om att hitta orsaker till och botemedel mot cancer.

”Just nu sker det mycket grundforskning om celler, gener och proteiner”

– Just nu sker det mycket grundforskning om celler, gener och proteiner, berättar Helene Hellmark Knutsson. Forskarna kartlägger människokroppen ända ner på molekylär nivå. Detta behövs om vi ska kunna förstå varför sjukdomen uppstår. Det är även viktigt för att lära hur vi kan förebygga och bota cancern.

Det är många år sedan alla former av cancer behandlades med samma typ av strålning och cellgifter. Idag har vi riktade behandlingar som angriper cancercellerna utan att skada omgivande vävnad och vi har skräddarsydda läkemedel. Anpassade både efter den specifika cancertypen och efter patientens gener.

– Framtidens forskning och cancervård kommer att vara ännu mer individualiserad. Behandlingar kommer vara ännu mer anpassade till varje patient, säger Helene Hellmark Knutsson. Vi får också allt mer biologiska läkemedel och vi kommer också kunna förebygga fler cancertyper genom vaccin. Det mest framgångsrika exemplet vi sett på det hittills är HPV-vaccinet som skyddar mot många former av livmoderhalscancer.

 

Forskarflykten har vänt

Den forskarflykt som det talades så mycket om för några år sedan har stannat av och idag ökar investeringarna igen. Fler och fler företag tycks bli medvetna om fördelarna med att förlägga sin forskning i Sverige.

”Framför allt är det den kliniska forskningen som ökar och här har Sverige alla möjligheter att skaffa en stark position.”

– Framför allt är det den kliniska forskningen som ökar. Här har Sverige alla möjligheter att skaffa en stark position, berättar Helene Hellmark Knutsson. Vi har en sammanhållen hälso- och sjukvård, med väl fungerande register, biobanker och personnummer. Allt detta gör det lätt att följa varje individ. Dessutom har vi ett bra samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsindustrin.

Såväl den förra som vår nuvarande regering har satsat mycket resurser på att stimulera forskningen. Något som gett resultat, svensk forskning håller en hög internationell standard. På vissa områden är vi faktiskt världsledande, exempelvis när det gäller bröst-, prostata- och blodcancer.

 

Vi behöver en gemensam plattform

Men det finns också flera utmaningar, exempelvis att göra cancervården likvärdig i hela landet.

Ett annat problem är att olika register inte kommunicerar med varandra. Vi behöver skapa en digital plattform där patientjournaler, forskningsregister och kvalitetsregister kan samordnas utan att patienternas integritet äventyras.

– Cancer är en av de stora samhällsutmaningarna och det sker ett brett forskningssamarbete globalt. Allt för att de upptäckter som görs snabbare ska komma patienterna till nytta, säger Helene Hellmark Knutsson. Utvecklingen går snabbt och inom bara några år kommer cancervården ha helt nya möjligheter.

12-2017