Start » Forskning » Potentiell behandling för resistans mot cellgifter
Sponsrad

Varje dag 2018 dog 64 svenskar av cancer, många av dem då deras tumörer visat sig resistenta mot cellgiftbehandlingar. Nu testas ett nytt läkemedel som ska återskapa cancercellernas mottaglighet för behandling och öppnar därigenom för helt nya möjligheter inom cancerbehandling.

Det berättar Nils Brünner, VD på Scandion Oncology som är företaget som utvecklat behandlingen mot resistensen.

– Jag har forskat på detta sedan 1980-talet och det är fantastiskt att vi nu har flera läkemedelskandidater som skulle kunna bidra till att rädda många liv. SCO-101, som är den kandidat som kommit längst, har visat sig vara utan allvarliga biverkningar och testas nu i en Fas 2-prövning på patienter med kolorektalcancer med metastaser som uppvisar läkemedelsresistens.

Hälften svarar inte på cellgiftbehandlingar

Resistens mot cancerläkemedel leder till att ca 50 procent av alla cancerpatienter med metastaser inte svarar på cellgiftbehandlingar.

– Det händer mycket inom cancerforskningen som innebär förbättrade behandlingar, exempelvis immunterapi, men då det fortfarande är många tumörtyper som inte kan behandlas den vägen är cellgifter det enda behandlingsalternativet och resistensen är därför en av cancervården stora utmaningar även framöver.

Angriper resistensmekanismen

Resistensmekanismerna är kopplade till olika typer av cellgifter och det är de mekanismerna som Scandion Oncology har fokuserat sin forskning på.

– Vi har hittat några av de mekanismer som orsakar resistans mot några av de mest använda cellgifterna och det är dessa mekanismer våra läkemedelskandidater motverkar.

SCO 101 har två olika verkningsmekanismer, som de upptäckt hittills. Den ena är hämmande av s.k. efflux pumpar. Dessa pumpar är lokaliserade vid cancercellernas membran och kan uppregleras 100 – 1000 gånger i resistenta cancerceller.

Binder cellgiftet

– Pumparna binder cellgiftet och pumpar ut läkemedlet ur cellen, mekanismen är alltså att pumparna skyddar tumörcellen från att angripas av cellgiftet. Den andra viktiga verkningsmekanismen är att SCO-101 hämmar några mycket specifika enzymer involverade i läkemedelsresistens.

SCO-101 tas som tabletter och patienterna tar en tablett per dag under ett par dagar före, och samma dag som, cellgiftbehandlingen, så det är en väldigt enkel hantering för vården.

Fulltecknad nyemission

Sommaren 2019 övertecknades den emission Scandion Oncology genomförde vilket gav ett tillskott på runt 29 miljoner kronor plus möjligheten för ytterligare 12 miljoner genom teckningsoptioner.

– Vi är mycket glada över det stora förtroendet som det visar för företaget och våra produkter. Tillsammans ska vi bidra till att betydligt fler kan överleva sin cancerdiagnos framöver, avslutar Nils Brünner.

Nästa artikel