Skip to main content
Start » Cancer » Röster från industrin: Patientmedverkan
cancer

Röster från industrin: Patientmedverkan

Foto: Shutterstock

Sättet att mäta effekt av en behandlingsintervention baseras vanligen på de krav som regulatoriska och utvärderande myndigheter ställer utifrån ett populationsperspektiv för godkännande och beslut om införande. Samtidigt kan effekter på populationsnivå vara mer eller mindre relevanta för den individuella patienten. Mot denna bakgrund är det angeläget att vi tillsammans utvecklar vår förmåga att bättre förstå och ta tillvara på patientperspektiven i hur vi mäter och värderar olika behandlingsinterventioners effekter. Patientmedverkan i olika delar av systemet är en angelägen del av detta. 

Dag Larsson

Sakkunnig, LIF

Foto: Gunilla Lundström

Hur arbetar ni med patientmedverkan så att behandlingsmöjligheter stärker det perspektivet på ett ännu bättre sätt?

Neil Yman
Business Lead, Exact Sciences Nordic.
Foto: Privat

Oncotype DX®-testet från Exact Sciences är ett genomiskt test som genom att analysera den specifika genprofilen i en bröstcancertumör ger individbaserad, objektiv information gällande återfallsrisk och sannolik effekt av cytostatikabehandling. Testet är utvecklat för patienter med tidig luminal bröstcancer och är det enda som, med kliniskt bevisad effektivitet, hittar både de patienter som behöver cytostatikabehandling för att minska återfallsrisken och de där hormonbehandling är tillräckligt.

Då testet ger information på individnivå hjälper det patienten att i samråd med läkaren ta ett informerat beslut om vilken behandling som är rätt för just dem. Efter att Oncotype DX®-testet blev rekommenderat för användning i Sverige av det Medicintekniska produktrådet i december vill vi nu säkerställa att alla bröstcancerpatienter som kan dra nytta av Oncotype DX®-testet ska få tillgång till det. Vi ger därför samtliga kliniker möjlighet att, under en tvåårsperiod, introducera testet till extra förmånliga villkor utan ekonomisk risk för kliniken i fråga.

Eva Lund
Public Affairs Manager
Janssen
Foto: Stefan Lund

Janssen anser att vi behöver stärka patientföreträdarnas ställning så att de kan vara med i alla processer som rör läkemedel på systemnivå. För oss är det självklart att patienten är experten på sin egen sjukdom och måste involveras i alla delar i ett läkemedels livscykel. Det spänner från forskning och design av kliniska prövningar till att vara partner i vården att avgöra hur sjukdomen ska behandlas.

Företrädarna ska ges inflytande, inte enbart berätta om sin sjukdom. Vi har lyft fram detta ämne i ett seminarium under 2021 där patientföreträdare har getts möjlighet att föra fram vilka refomer de anser vara nödvändiga i Sverige. Inför utformningen av program för kliniska prövningar anordnar Janssen ”patient advisory board” för att inhämta kunskap från patienter och dess vårdgivare.

Att lära oss om det faktiska patientperspektivet, patientresan, patientens oro och intressen hjälper oss oerhört inför utformningen av en klinisk studie.

Konkreta exempel på saker som ändrats eller lagts till i prövningsprotokoll:

  • Skapa en bra balans mellan antalet besök och typ av bedömningar som är lämpliga för patienten och för forskningsmålen
  • Patientrapporterad utfallsmätning för trötthet
  • En handledsburen hälsomätare för att mäta aktivitet, rörlighet och sömn (då detta parametrar först fram som mycket viktig outcome från patientföreträdare)
  • Ändrat biopsi, vävnadsprov av temporal artärvävnad och ersatt det med bildbehandling.
Anette Hommelgaard
Medicinskt ansvarig Gilead Sciences Norden Foto: Privat

Patienters och allmänhetens medverkan i, och inflytande över, hälso- och sjukvård samt hälsorelaterad forskning har kommit alltmer i fokus under senare år med en trend som rör sig från en utbudsorienterad vård till en vård med ett tydligare fokus på såväl utförare som mottagare av  vård. En drivande faktor i sammanhanget är de stora framstegen inom den bio-medi-cin-ska forskningen, vilka lett till betydligt fler och mer komplexa valmöjligheter, där beslut ofta behöver tas i samråd mellan patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Gilead Sciences lägger stor vikt vid att patientens röst ska få vara en del i vårt arbete med att ta fram nya läkemedel.  Bland annat arbetar Gilead Sciences med att patientföreträdare ska vara en del i arbetet med att utforma kliniska prövningsprotokoll och öka möjligheten till fler kliniska prövningar. En annan del av arbetet kretsar kring arbetet med RWD där vi följer upp produkter för att få en ökad förståelse runt frågor som rör effekt och säkerhet.

Next article