Start » Cancerbehandling » Ambitionsnivåer inom cancervården gör Sverige mer jämlikt
Annons
cancerbehandling

Ambitionsnivåer inom cancervården gör Sverige mer jämlikt

Foto: Shutterstock

Vi måste ta tillvara och förbättra vår utveckling med de genomarbetade underlagen för hur vi hanterar cancersjukdomar. Det gör vi dels genom en fördjupad analys av var vi ska satsa våra resurser, och dels genom att våga uttrycka ambitionsnivå hur man behandlar patienter. 

I Sverige har vi generellt väldigt bra behandlingsresultat när det kommer till de flesta delarna av vår cancersjukvård. Men samtidigt råder det en slags paradoxal debatt kring detta. 

– Delar av den svenska cancersjukvården har kommit långt, vilket är positivt. Men det riskerar att förlama debatten. För om man är bra, betyder det att man inte behöver göra några förbättringar? Vi dras med stora utmaningar när det gäller jämlik vård och tillgång till kompetens och resurser, menar Dag Larsson, senior policy manager på LIF. 

dag larsson lif

Dag Larsson

Senior policy manager på LIF

Foto: Gunilla Lundström

Det finns förbättringspotential

Sverige är ambitiöst i sitt arbete att utveckla vårdprogram inom cancersjukvården. För drygt tio år sedan infördes standardiserade vårdförlopp som går ut på att styra upp vad man gör från och med att det finns en välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart. Nationella vårdprogram adresserar vad som händer efter behandlingsstart. 

– Men man läser inte om måluppfyllnad i vårdprogrammen, man sätter inte alltid upp en ambitionsnivå hur bra vården ska vara. För att använda en sportreferens så ger det intrycket av att fokus ligger snarare på att träffa bollen och inte att få den i mål.

Dag Larsson tror att det delvis beror på att det är lätt att förstå hur man ska behandla cancer. Då lämnar man det till professionen att hantera och tar inte upp det till diskussion.  

– Vi borde enas om hur vi vill att behandlingen ska gå till. Hur väl ska vården fungera i förhållande till det man skriver borde göras? Sätt upp tydligare indikatorer, spetsa till målnivåer samt gör en nulägesbeskrivning om hur det ser ut i olika delar av landet. Vi måste bli bättre på att göra regelbundna mätningar om graden av måluppfyllelse. Jag tror att det skulle bidra till ett större fokus på utveckling.

Regelbundna uppföljningar

Att ha ambitionsnivåer inom cancervården gör Sverige mer jämlikt. Dessa tenderar att leda till fokus på sitt förbättringsarbete. Idén kommer från Socialstyrelsens nationella riktlinjer utfärdade för andra sjukdomsområden. Förutom att man uttrycker hur man borde göra har man även en nulägesanalys om hur det ser ut i de olika regionerna när det gäller graden av måluppfyllelse. 

– Ingen vill vara sämst i klassen. Märker man att man halkar efter läggs fokus på att försöka förbättra de delar av vården som kräver det. Varför skulle inte samma principer tillämpas i vårdprogrammet?

Titta på hela vårdkedjan

Dag Larsson vill se en integrering av vårdförloppen och vårdprogrammen, det vill säga att man utvecklar de standardiserade vårdförloppen till att bli mer sömlösa och inte överlappande.

Jag vill att man tittar på hela vårdkedjan, från tidig upptäckt till behandling och rehabilitering. Jag eftersöker en fördjupad analys över åtgärder som kan vara kostnadseffektiva och skifta fokus dit.

Dag Larsson
Nästa artikel