Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Avancerad DNA-analys och målinriktad behandling förbättrar cancerpatienters prognos
Sponsrad

En avgörande faktor för att kunna erbjuda effektiv målinriktad cancerbehandling är att ha så mycket kunskap som möjligt om patientens sjukdomshistoria och tumörens genetiska egenskaper. Det tyska diagnostikbolaget CeGaT är specialiserade på avancerade genetiska diagnostiska tester för cancerpatienter. De tillhandahåller medicinska rapporter som hjälper läkaren att fatta beslut om behandlingsalternativ. 

CeGaT är ett bolag vars medarbetare verkligen brinner för att kunna erbjuda världsledande diagnostiska metoder. Företaget har utvecklat två tjänster som möjliggör målinriktad cancerbehandling: CancerDetect och CancerPrecision.

Vi lanserade vår första tumördiagnostiska tjänst 2013 och har sedan start haft ett utpräglat holistiskt tänk kring varje genomförd analys.

Stefan Griesbach

– Det innebär i praktiken att vi genererar en bred datauppsättning i vår analys och alltid är beredda att gå den extra milen för att maximera våra rapporters användbarhet. Vårt övergripande mål är alltid att hjälpa patienten att få en så effektiv behandling som möjligt, säger Stefan Griesbach, PhD inom biokemi och försäljningschef på CeGaT, ett tyskt bolag som grundades 2009 och är specialiserat på genetisk diagnostik och analys av bland annat cancerpatienter.

Stefan Griesbach, PhD inom biokemi och försäljningschef på CeGaT.

Stefan Griesbach

PhD inom biokemi och försäljningschef på CeGaT.

Foto: Cegat

Förser läkare med ett gediget informationsunderlag

– Cancer klassas som en genetisk sjukdom eftersom tumören är ett resultat av somatiska mutationer i cellernas genom. I klinisk praxis håller vi just nu på att övergå från att definiera en tumör baserat på dess ursprungscell mot de molekylära ändringar som sker. Grunden i vår verksamhet är att identifiera de somatiska ändringarna i tumören som är relevanta för behandlingen och därmed förse läkare med ett informationsunderlag som ger dem rätt förutsättningar att välja effektivast möjliga behandling för varje enskild patient. Som en del av den medicinska undersökningen integrerar vi både tumören och den friska vävnaden hos varje patient i analysen. Det intressanta är att vi ser att en av fem cancerpatienter med en tumör har ett ärftligt anlag för att utveckla cancer, även om familjehistoriken inte tyder på detta, förklarar Stefan Griesbach.

Vi har ett nära samarbete med många onkologer och vårt team deltar aktivt i olika forum avseende molekylärtumörer.

Stefan Griesbach

– Återkopplingen från dessa används för att permanent optimera vår tjänst och identifiera ytterligare markörer som är värdefulla i beslutsprocessen. Tekniskt använder vi vår egenutvecklade optimerade anrikning, följt av Illumina NovaSeq 6000-sekvensering och vår interna bioinformatik. Genom att ha full kontroll över alla steg kan vi snabbt reagera på alla nya utvecklingar. Vårt tvärprofessionella team av experter tolkar uppgifterna och genererar medicinska rapporter. Sedan upptäcker och tolkar vi genetiska variationer som är ansvariga för tumörtillväxt, läkemedelsresistens, behandlingseffektivitet samt belyser potentiell farmaceutisk toxicitet, fortsätter Stefan Griesbach.

Kartlägger patienter med genetisk disposition

CeGaT genomför en bred sekvensering med hjälp av en panel som omfattar 766 gener som kartlägger tumörmolekylära egenskaper. Dessa gener är välkända för att ha en påverkan på tumörers patologi och progression. I slutänden publiceras en omfattande medicinsk rapport med information om drivande- och passagerarmutationer samt förslag på möjlig målinriktad behandling eller immunbehandling. Rapporten författas och granskas av ett högst professionellt CeGaT-diagnosteam som består av medicinska experter, kliniska genetiker och molekylära biologer.

CeGaTs produkt CancerDetect möjliggör en högkänslig detektion av cancer med vätskebaserad biopsi som identifierar små partiklar av DNA i blodet. CancerDetect är ett utmärkt sätt att långsiktigt observera patienters tumörutveckling för att exempelvis upptäcka drogtolerans under läkemedelsadministration eller observera återkommande cancer.

En bra kombination är ofta att inleda med en CancerPrecision-analys som baseras på biopsi från tumörvävnad och använda CancerDetect för monitorering under och efter behandling, avslutar.

Stefan Griesbach

För patienter som vill testa för ökad cancerrisk på grund av genetiska anlag erbjuder CeGaT germlinetester som täcker alla gener som är kända för att öka cancerrisken. Detta gör det möjligt för läkaren att tillsammans med patienten planera förebyggande vård. Patienter vars cancer upptäcks i tidigt skede har mycket höge långsiktiga överlevnadschanser.

Next article