Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » GMS banar väg för framtidens precisionsbehandling inom cancer
Sponsrad

Med precisionsmedicin och precisionsdiagnostik har svensk cancervård helt nya behandlingsmöjligheter. Cancersjukdomar som tidigare varit svårbehandlade, exempelvis lungcancer, kan numera i många fall behandlas med nya bättre läkemedel. 

Johan Botling

Docent & Överläkare i klinisk patologi, Akademiska Sjukhuset

Foto: Privat

Simon Ekman

Överläkare, Docent & Forskare i onkologi, Karolinska Institutet

Foto: Andreas Andersson

Den nationella samverkansorganisationen Genomic Medicine Sweden, GMS, verkar för att stärka svensk sjukvård inom precisionsmedicin. Inom ramen för GMS samverkar regioner, akademin, patientorganisationer, hälso- och sjukvården samt näringslivet med att utveckla framtidens diagnostik, baserat på bred gensekvensering. GMS har fått ett anslag från Socialdepartementet för pilotprojekt inom barncancer samt bröst-och ovarialcancer och nu också ett för avancerad lungcancer. GMS samverkar även i den kliniska cancerstudien MEGALiT. Studien undersöker säkerhet och tumördödande effekt av ett urval av läkemedel baserat på de mutationer som finns i tumörcellerna.  

Från utvecklingslabbet till sjukvården 

– Ett syfte med GMS är att undersöka om behandling som är etablerad för en eller några få cancersjukdomar också kan vara effektiv i andra cancerformer, säger Johan Botling, co-chair för GMS Solida tumörer, representant i kliniska studien MEGALiT samt docent och överläkare i klinisk patologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Med stöd från Socialdepartementet startar nu ett pilotprojekt för avancerad lungcancer som modelldiagnos för implementering av precisionsmedicin i rutinsjukvården för olika cancersjukdomar. 

– Satsningen bidrar till att etablera de verktyg vi utvecklat in i rutinsjukvården. Det handlar om att ta GMS från utvecklingslabbet till sjukvården. Sju labb vid svenska universitetssjukhus kommer att använda vår genpanel när de analyserar rutinprover från patienter med avancerad lungcancer.  Det är en viktig milstolpe i arbetet med att nå ut med precisionsmedicin till patienterna. Den här typen av pilotprojekt behövs på sikt för alla stora cancertyper, säger Johan Botling.  

Implementerar precisionsmedicin i rutinsjukvården 

Onkologin rör sig alltmer mot målinriktade behandlingar. Lungcancer är den cancertyp med flest målinriktade behandlingsalternativ i klinisk rutin. Med de breda genpaneler som utvecklas inom GMS kan vi testa patienter brett i ett tidigt skede för att kunna skräddarsy behandlingen till varje individ, säger Simon Ekman, överläkare och docent i onkologi och forskare vid Karolinska Institutet. 

Ambitionen är att resultaten från lungcancerprojektet ska bidra till att implementera precisionsmedicin i rutinsjukvården för fler cancerformer.  

– Att implementera breda genetiska paneler tillgängliga för flertalet cancerpatienter är nytt för Sverige men förekommer redan globalt på vissa ställen. Det här är ett betydelsefullt projekt för att på sikt kunna förbättra överlevnadsgraden och öka livskvaliteten för fler svenska cancerpatienter, avslutar Simon Ekman. 

Next article