Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Tillsammans i kampen mot cancer
Svensk Cancervård

Tillsammans i kampen mot cancer

cancer
cancer
Foto: Shutterstock

Nätverket mot cancer arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. För att få till en rättvis och jämlik cancervård behövs tidig upptäckt, precisionshälsa och en fungerande rehabilitering för patienter och närstående vilka är de prioriterade frågor som vi arbetar aktivt med idag:

Tidig upptäckt: 75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1 inom tre år (2024)

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer. Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder, se till att använda dem!

Precisionshälsa: Individanpassad diagnostik och behandling av cancer

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

Cancerrehabilitering: Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra.

Alla dessa frågor är viktiga och vi måste ta oss an dem tillsammans i kampen mot cancer!

Next article