Skip to main content
Start » Cancer » Kombinationsbehandling – effektivare vapen i kampen mot cancer
Cancer

Kombinationsbehandling – effektivare vapen i kampen mot cancer

doktor vid dator
doktor vid dator
Foto: Unsplash

– Framtidens cancerbehandling kommer att innehålla kombinationer av olika läkemedel, tillsammans eller sekventiellt. Bättre behandlingar som kan bota fler patienter, säger Johan Brun, medicinsk rådgivare på LIF, de forskande läkemedelsföretagen, och ansvarig för LIFs expertnätverk inom cancer. Men metoderna kräver mer forskning och fortsatt samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvården.

– Kombinationsbehandling är ett bra exempel på utvecklingen mot en allt mer individualiserad läkemedelsbehandling och där den medicinska effekten ofta blir betydligt bättre jämfört med att använda läkemedel vart och ett för sig, säger Johan Brun. 1 plus 1 blir mer än 2.

Kombinationsbehandling kan ge bättre effekter

Redan under 70-talet upptäcktes det att kombinationsbehandling kunde ge bättre effekter och olika fasta kombinationer dokumenterades. Idag innebär kombinationsbehandling oftast att behandlingar som förstärker patientens eget immunförsvar kombineras med antingen cytostatika eller målstyrda behandlingar som specifikt blockerar cancerns signalvägar. Även strålbehandling kan ingå.

Johan Brun, medicinsk rådgivare på LIF och ansvarig för LIFs expertnätverk inom cancer. Han arbetade tidigare drygt 25 år som läkare och specialist i allmänmedicin inom primärvården och har varit medicinsk direktör på såväl Pfizer som AstraZeneca.

– Det har nyligen publicerats rapporter där patienter med avancerad metastaserande bröstcancer, som tidigare varit utan behandlingsalternativ, genom immunterapi följd av individspecifika tumörinfiltrerande lymfocyter, TILs, blivit helt fria från sin cancer. En kombinationsbehandling vid inoperabel metastaserande malignt melanom, där man gav två olika men kompletterande hämmare av det egna immunförsvarets broms, så kallas immuncheckpointhämmare, har också gett otroligt bra resultat.

– Mycket forskning återstår för att vi ska kunna säga hur effektiva och säkra de olika kombinationerna är och vilka kombinationer som är bäst. En viktig fråga är till exempel varför bara en del av patienterna med en viss mutation svarar bra på behandling riktad mot just den mutationen, säger Johan Brun.

Vi måste förstå hur vi optimerar effekten utan att öka belastningen av allvarliga biverkningar

Det räcker inte att kartlägga genetiska varianter utan det behövs även kartläggning av vad olika kombinationer av genetiska varianter betyder för hur väl behandlingen lyckas.

– För att kunna utveckla kombinationsbehandlingar kommer strukturerade uppföljningsmetoder och tillgång till journaldata och nationella biobanker vara viktiga för både sjukvården, akademin och industrin, menar Johan Brun. Vi måste förstå hur vi optimerar effekten utan att öka belastningen av allvarliga biverkningar.

– En annan utmaning är att vi allt oftare kombinerar terapier som var för sig har ett högt pris och sammanslaget blir kostnaderna en utmaning för subventionsbeslutande myndighet, TLV, och betalningsansvariga inom sjukvården. Dessutom kommer de olika produkterna ofta från olika företag vilket kommer att påverka framtida ersättningsmodeller, avslutar Johan Brun.

Next article