Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Medicinska framsteg bevarar fertiliteten hos patienter som genomgått tuff cancerbehandling
cancerbehandling

Medicinska framsteg bevarar fertiliteten hos patienter som genomgått tuff cancerbehandling

Foto: Shutterstock

Många cancerbehandlingar har stor påverkan på fertiliteten. Det är exempelvis inte ovanligt att kvinnliga barncancerpatienters äggstockar skadas så allvarligt att de inte kan genomgå en naturlig pubertet eller bli gravida på naturligt sätt i framtiden. Betydelsefulla medicinska framsteg ger dock nytt hopp till dessa patienter. Ett sådant exempel är fertilitetsbevarande åtgärder, exempelvis nedfrysning av äggstocksvävnad som kan återtransplanteras i vuxna patienter när de önskar bli med barn.

–Jag har mött många canceröverlevare som upplever det som mycket smärtsamt att inte kunna få barn efter att ha genomgått en cancerbehandling. Forskning kring fertilitetsbevarande åtgärder för bland annat cancerpatienter är därför angelägen och viktig. Fertilitetsmedicinen har gjort stora framsteg på senare år. Det är möjligt att frysa in såväl embryon som spermier, ägg och äggstocksvävnad, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, professor och forskare med fokus på fertilitetsbevarande åtgärder för cancerpatienter vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning fokuserar på att öka effektiviteten och säkerheten av fertilitetsbevarande åtgärder.

Kenny Rodriguez-Wallberg professor och forskare med fokus på fertilitetsbevarande åtgärder för cancerpatienter Karolinska Institutet

Kenny Rodriguez-Wallberg

Professor och forskare med fokus på fertilitetsbevarande åtgärder för cancerpatienter
Karolinska Institutet

Foto: Johanna Furuhjelm

Återtransplanterad äggstocksvävnad möjliggjorde graviditet

2013 genomförde Kenny Rodriguez Wallberg Sveriges första återtransplantation av fryst äggstocksvävnad som ledde till en fullgången graviditet. Patienten hade drabbats av cancer 1999 och fick då beskedet att cancerbehandlingen skulle skada äggstockarna så mycket att hon inte skulle kunna bli gravid på naturligt sätt i framtiden. Samtidigt fick hon möjlighet att frysa ner äggstocksvävnad som kanske skulle kunna användas i framtiden. Patienten tackade ja till erbjudandet och flera år senare efter att hon hade tillfrisknat och när hon så småningom bestämt sig för att försöka bli gravid återtransplanterade Kenny Rodriguez Wallberg den nedfrysta vävnaden till patientens buk så att äggen skulle kunna utvecklas. Efter två misslyckade försök var transplantationen slutligen framgångsrik.

Även om man fryser ner äggstocksvävnad innan en cancerbehandling inleds är det mycket svårt att få den att fungera optimalt efter återtransplantationen.

Kenny Rodriguez-Wallberg.

– Få ägg överlever och blir funktionsdugliga. Ett viktigt fokus i min forskning är därför att effektivisera återtransplantationsprocessen och därmed öka sannolikheten att fler ägg överlever. I min forskning fokuserar jag även mycket på att utveckla metoder som säkerställer att den vävnad som återtransplanteras inte medför några risker för patienten, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Nytt hopp för kvinnor som genomgått cancerbehandling

–Det faktum att vi var det första centret i Sverige som lyckades genomföra en framgångsrik återtransplantation av äggstocksvävnad som resulterade i en fullgången graviditet var betydelsefullt och fick mycket uppmärksamhet. Sedan dess har fler barn fötts som ett resultat av återtransplanterad äggstocksvävnad. Vartenda ett av dessa barn är verkligen ett mirakel, säger Kenny Rodriguez Wallberg.

Next article