Skip to main content
Start » Forskning » Det preventiva arbetet är avgörande för att minska andelen cancerfall
Världscancerdagen 2021

Det preventiva arbetet är avgörande för att minska andelen cancerfall

läkare i grupp
läkare i grupp
Foto: Unsplash

Forskning tyder på att drygt 30 procent av all cancer kan förebyggas, bland annat med hjälp av screening och en sund livsstil. Det preventiva arbetet fyller därmed en nyckelfunktion för att minska andelen cancerfall i Sverige. Samtidigt investeras endast 3 procent av Sveriges samlade hälso- och sjukvårdsbudget på hälsoförebyggande åtgärder.

Screening möjliggör tidig upptäckt av flera cancerformer och är därmed ett viktigt verktyg i det cancerpreventiva arbetet. I dagsläget finns screening för att upptäcka livmoderhalscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer.

hans hägglund SKR

Hans Hägglund

Nationell cancersamordnare, SKR

Foto: SKR

– Screening för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer erbjuds än så länge enbart i Region Stockholm, men erbjuds förhoppningsvis snart även i övriga delar av landet. Under de kommande åren utvecklas förmodligen screening-program även för prostatacancer och lungcancer. Samtidigt finns det en förbättringspotential, bland annat kring kallelsesystem och uppföljning av screeningverksamheten, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på SKR.

Både primärprevention och sekundärprevention behövs

Han betonar vikten av dels primär-prevention, som syftar till att förebygga nya cancerfall, dels sekundärprevention, som syftar till att förebygga återfall eller en försämrad prognos hos individer som har eller tidigare haft cancer.

– Svensk sjukvård är bra på att behandla cancerpatienter effektivt och säkerställa att så många som möjligt överlever. Samtidigt krävs mer resurser till rehabilitering efter avslutad cancerbehandling. Där kan det sekundärpreventiva arbetet ingå som en viktig del. Genom ökat fokus på implementering och följsamhet till vårdprogrammen, kan alla patienter erbjudas rehabilitering, säger Hans Hägglund.

Mer forskning och ökade budgetanslag behövs

Han anser att en större del av den totala sjukvårdsbudgeten bör läggas på cancerpreventivt och i förlängningen även hälsopreventivt arbete i framtiden. Det är också angeläget med mer forskning och en fortsatt kunskapsspridning kring cancerprevention, både bland allmänheten och bland sjukvårdspersonal.

Det finns mycket man kan göra som individ för att förebygga cancer. Ett bra riktmärke är att följa livsstilsråden i den europeiska kodexen mot cancer. Rekommendationerna baseras på de senaste vetenskapliga rönen. Några av de viktigaste råden är att inte använda någon form av tobak, att sträva efter en hälsosam kroppsvikt, vara fysiskt aktiv i var-dagen, äta mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt samt att vara fysiskt aktiv i vardagen.

Andra viktiga åtgärder är att undvika för mycket sol samt att delta i screeningprogram och vaccinationsprogram.

Next article