Skip to main content
Start » Forskning » Nya biomarkörer för tidig diagnos och behandling – ett projekt för att minska dödligheten i lungcancer i Sverige
cancerforskning

Nya biomarkörer för tidig diagnos och behandling – ett projekt för att minska dödligheten i lungcancer i Sverige

Foto: Shutterstock

Cancerforskningsfonden är en insamlingsstiftelse med låga omkostnader. Därför kan också största delen av insamlade medel gå direkt till forskning. Varje år ges stöd till forskning om alla aspekter av cancersjukdomar. Det senaste året ses extra större satsningar på gynekologisk onkologi, lungcancer och forskning rörande strålbehandling. Nedan ses en mer detaljerad beskrivning om stödet till lungcancerforskning.

Lungcancer är en allvarlig sjukdom som drabbar ca 4000 människor i Sverige årligen. Många kan botas, men hos flertalet ses en spridd sjukdom med mindre möjligheter till bot. För att förbättra förutsättningar till effektivare behandlingar är det viktigt att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt.

För patienter med spridd lungcancer ser vi idag en fascinerande utveckling av nya behandlingar. Men nya behandlingar kräver nya sätt att utvärdera tumörsjukdomen och den behandlings som ges. I detta projekt vill man utveckla nya biomarkörer som kan analyseras i enkla blodprov och som kan ge en bild av hur svårbehandlad en lungcancer kan vara hos den drabbade individuella patienten. Dessa markörer hoppas man kommer att bidra till att fler patienter diagnosticeras i ett skede där sjukdomen fortfarande går att bota och att rätt behandling ges till rätt patient i rätt tid. I studien analyseras blodprover och tumörprover från både friska människor och från patienter som drabbats av lungcancer.

I norra Sverige finns prover samlade hos medborgare sedan flera årtionden, vilket ger en möjlighet att följa en individ från tiden att ha varit frisk och till senare när en lungcancersjukdom drabbar samma person.

Ett enkelt blodprov som kan identifiera patienter som drabbats av lungcancer skulle vara av stort värde för att hitta sjukdomen tidigare hos patienter med hög risk att drabbas av lungcancer.

Detta projekt är ett samarbete mellan flera kliniker som utreder och behandlar lungcancer vid Norrlands universitetssjukhus. Genom samarbete med framstående forskare nationellt och vid WHOs cancerforskningsorganisation IARC hoppas man kunna bygga upp ett unikt forskningsnätverk med målet att förbättra överlevnaden för patienter som drabbas av lungcancer.

Om cancerakademin:

Cancerakademin är en fristående stiftelse utan vinstintresse som, främjar kunskapsutveckling inom cancerområdet, regionalt, nationellt samt internationellt.

Stöd ges i form av föreläsningsserier, symposier, utbildningsinsatser för vårdpersonal, forskare och allmänheten. Vi har nu även möjlighet att anordna webbinar. Vi anordnar även kongressresor med efterföljande postkongressmöten.

Next article