Skip to main content
Start » Forskning » Stark utveckling inom cancerforskningen
cancerforskning

Stark utveckling inom cancerforskningen

Dag Larsson, Senior sakkunnig, LIF. Foto: Shutterstock/Gorodenkoff

Det sker en utveckling inom cancerforskningen på flera fronter. Bland annat kopplat till sjukdomens olika stadier och hur behandlingsprocesserna ser ut.

I början av cancerns förlopp så sker en av förebyggande åtgärder. Den handlar både om samhällsåtgärder som rökstopp, men också med en ambition att utrota exempelvis livmoderhalscancer med hjälp av vacciner. Det är en fantastiskt utveckling för en cancerform som ett par generationer bort var den vanligaste cancerformen för kvinnor, menar Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif.

Dag Larsson

Senior sakkunnig, LIF

Foto: Gunilla Lundström

– Vi ser också möjligheter för andra cancerformer inom så kallad presymtomatisk upptäckt. Screening och digitala verktyg är oerhört viktigt för en tidig upptäckt. De kan användas inom primärvården för att bland annat kunna skilja ut lungcancer från andra mindre farliga orsaker till liknande symptom. 

Vårdförloppen och vårdprogrammen – en viktig del av den nationella cancerstrategin

En annan del i skedet som också har utvecklats de senare åren är de standardiserade vårdförloppen. De är ett försök att ta hand om patienterna på ett bra sätt när man väl har upptäckt sjukdomen, menar Dag Larsson. 

– Man har satt upp processer och ambitioner kring hur man ska fullfölja detta. Vårdförloppen sträcker sig från välgrundad misstanke till behandlingsstart. Efter det aktiveras de nationella vårdprogrammen som beskriver vilka behandlingsalternativ som är aktuella och hur vården bör organiseras med tillgång till olika kompetenser.   

Immunoonkologi

Inom behandling så har det skett en utveckling som bottnar i fördjupad kunskap kring molekylärbiologiska processer. Det vill säga vad som händer i cellerna när det uppstår en cancer.

– Här ska vi bli ännu bättre på att ta till vara på den kunskapen för att kunna utveckla specifika behandlingsformer. Vi har till exempel anammat den immunterapi som belönades med Nobelpriset för ett par år sedan, de som kallas checkpoint-hämmare och hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancern, säger Dag Larsson.

– Det finns ytterligare utveckling inom målinriktad behandling som nyligen har introducerats och det är individbaserade avancerade cell- och genterapier, fortsätter Dag Larsson. 

Ett komplett cancercentrum

Karolinska sjukhuset är sedan tidigare först i Sverige att ackrediteras som Comprehensive Cancer Center av OECI och andra följer efter. 

– I och med detta ser vi att de stora universitetssjukhusen i Sverige gör vad de kan för att kunna vara ett mer fullständigt cancercentrum, som innehåller grundläggande forskning, klinisk forskning och verksamhet/sjukvård. Det är väldigt viktigt för en fortsatt utveckling och kopplingen mellan forskning och vård. Ovanpå allt, så finns det politiska ambitioner och en europeisk cancerplan som även vi i Sverige förhåller oss till, säger Dag Larsson.

Behandling med rätt kompetens

Ett önskat scenario på lång sikt är att Sverige fortsätter utveckla förmågan att ta tillvara på de nya möjligheter som erbjuds, menar Dag Larsson.

– Det kan vara att upptäcka presymtomatiska tecken, men också att vi ska ha en smart hälso- och sjukvårdsorganisation som kompenserar för att vi har ett uppdelat system med 21 sjukvårdshuvudmän i Sverige. Då kan vi förmå att remittera patienter på bästa sätt och erbjuda dem behandling där det finns tillgång till resurser och kompetens.

Next article