Skip to main content
Start » Prostatacancer » Dags att införa en nationell allmän screening för prostatacancer!
Prostatacancer

Dags att införa en nationell allmän screening för prostatacancer!

Screening för prostatacancer
Screening för prostatacancer
Foto: Shutterstock/Jarun Ontakrai

Screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom befintliga metoder med PSA-test skulle kunna riskera överdiagnostik. Nya svenska studier vid Karolinska Institutet visar att överdiagnostiken kan minskas väsentligt om patienter med förhöjt PSA-värde undersöks med magnetkamera och tilläggstest. Dessa resultat är av stor vikt när Socialstyrelsen framöver kommer ta beslut kring ett eventuellt införande av allmän prostatacancerscreening.

Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män. I Sverige får varje år cirka 10 000 män prostatacancer och 2 200 avlider av sjukdomen. Tidigare studier har visat att allmän screening kan leda till tidigare upptäckt och därmed minskad risk att dö av prostatacancer.

Kent Lewén
Ordförande
Prostatacancer-
förbundet

Olov Berggren
Generalsekreterare
Prostatacancer-
förbundet

Per Anders Nygård
Kampanjledare
Mustachkampen

Torsten Tullberg
Kampanjledare
Mustachkampen

Prostatacancerscreening har varit omdebatterat i många år. Med tilläggstester till PSA-prov och med magnetkameraundersökning ökar prostatacancerscreeningens träffsäkerhet. I väntan på att screening införs så förbättras vården kontinuerligt och flera regioner inför organiserad prostatacancertestning/OPT. Diagnostik med hjälp av magnetkamera och tilläggstester minskar risken för överdiagnostik och överbehandling. Användandet av magnetkamera har etablerats snabbt och har ökat med åren från 15% år 2018 till 73% år 2021. Magnetkamera har blivit en viktig metod för diagnostiseringen.

Under år 2021 publicerades resultat från STHLM3MR-studien, en stor randomiserad studie med drygt
12 000 deltagande män utförd vid Karolinska Institutet. Denna studie visar att moderna metoder för prostatacancerdiagnostik inkluderande magnetkameraundersökning bibehåller fördelarna med screening samtidigt som nackdelarna kraftigt minskas.

En viktig information till alla män är att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt. Därför bör alla män över 50 år ta PSA-prov. Men det behövs en nationell screening för att diagnostiken ska bli strukturerad och jämlik. Om screening införs kan 1 000 liv räddas varje år och antalet med spridd prostatacancer minska. Prostatacancerförbundet har under hösten genomfört en namninsamling där 30 000 personer skrivit på att de vill ha prostatacancerscreening. Denna namninsamling har överlämnats till socialminister Lena Hallengren.

Next article