Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Banbrytande studier inom prostatacancer
Svensk Cancervård

Banbrytande studier inom prostatacancer

Forskaren och onkologen Henrik Grönberg har av Cancerfonden utsetts till Årets Cancerforskare 2022. Han bedriver banbrytande studier som kan bidra till att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium och undvika onödiga undersökningar. Studierna kan dessutom med hjälp av genanalys identifiera rätt behandlingsmetod för varje patient. Henrik Grönbergs främsta drivkraft är nyfikenhet och en vilja att förbättra diagnostik och behandling av cancerpatienter.  

Utifrån ett internationellt perspektiv befinner sig svensk cancerforskning i dagsläget inte lika långt framme som för tjugo till trettio år sedan. Det beror främst på att sjukvården på många håll inte längre har de resurser som krävs för att bedriva forskning. En åtgärd som kan förändra situationen är om universitetssjukvården får en statlig huvudman. Regionerna är i nuläget inte bäst lämpade att bedriva universitetssjukvård. Det är också viktigt att premiera akademisk onkologisk forskning. Forskarspåret behöver vara en attraktiv karriärväg för läkare, säger Henrik Grönberg, som är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet och överläkare Prostatacancercentrum på Capio Sankt Görans sjukhus. 

Probio minimerar onödiga biverkningar 

Inom prostatacancer, som är Henrik Grönbergs forskningsområde, har svenska forskare länge haft en framskjuten position kring forskning på såväl diagnostik som behandling. Han ansvarar för studien Probio, där man extraherar DNA-bitar från cancertumörer för en genanalys. Det hjälper läkare att avgöra vilken behandlingsform en patient med spridd prostatacancer med högst sannolikhet svarar på. Probio har uppmärksammats mycket globalt och man bedriver för närvarande studier på ett trettiotal kliniker runtom i världen.  

Den genanalys som utvecklas via Probio minimerar onödiga biverkningar och kan öka överlevnaden hos patienter med spridd prostatacancer.

Min målsättning är att analysen på 5 till 10 års sikt är implementerad i svensk cancervård. Samma metodik kan i framtiden sannolikt även tillämpas på andra cancerindikationer, säger Henrik Grönberg. 

Stockholm3-testet identifierar behandlingskrävande cancer tidigt 

Ett resultat av hans forskning är utvecklingen av Stockholm3-testet. Det är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data. Syftet är att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.  

–Stockholm3-testet har redan använts kliniskt på drygt 30 000 patienter med goda resultat och fanns även med i det nya nationella vårdprogram för prostatacancer som presenterades våren 2022. Det används i dagsläget i bland annat Spanien, Italien och Tyskland. Fler länder har intresserat sig för testet, däribland USA, säger Henrik Grönberg. 

Värna om nyfikenheten 

Hans främsta drivkraft som cancerforskare är nyfikenhet och insikten att prostatacancerpatienter i många fall inte behandlas tillräckligt bra. Budskapet till unga cancerforskare är att vara uthållig, värna om sin nyfikenhet och att våga kämpa för det de tror på. Henrik Grönberg uppmanar samtidigt seniora cancerforskare att vara prestigelösa och låta yngre forskare få erkännande för sin verksamhet.  

–I min kliniska verksamhet som överläkare på Prostatacancercentrum på Capio Sankt Görans sjukhus möter jag varje vecka patienter som bekräftar cancersjukvårdens brister. Det råder en viss senfärdighet i svensk sjukvård, en ambition att saker och ting ska vara perfekta innan de implementeras. Ett mer naturligt förhållningssätt är att implementera och testa på ett tidigt stadium och därefter justera efterhand, säger Henrik Grönberg. 

Om Henrik Grönberg

  • Professor/överläkare i cancerepidemiologi, KI
  • Läkarexamen 1987 och specialist i onkologi 1994, Medicine doktor 1995, Umeå Universitet, Post doc vid Johns Hopkins Hospital, 1996, Professor i onkologi Umeå Universitet, 2002.
Next article