Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Mesta möjliga resultat
Svensk Cancervård

Mesta möjliga resultat

Cancer
Cancer
Foto: Shutterstock

Cancer i alla dess former är ett gissel. För individen kommer den alltid olämpligt oavsett om det är misstanke om sjukdom eller fastställd diagnos. Utifrån samhällets perspektiv innebär också de samlade effekterna av cancer en stor börda i form av direkta kostnader för vård och behandling och dessutom indirekta kostnader för sjukskrivning och anhörigas insatser. 

Dag Larsson

Senior sakkunnig, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Foto: Gunilla Lundström

Förebygg, upptäck tidigt och behandla smart 

Delar av cancerpanoramat går att undvika, men långt ifrån allt. I vissa delar spelar slumpen ett spratt när en mutation utvecklas till cancer, i andra delar finns det ärftliga anlag och dessutom finns det miljöfaktorer. Det finns dessbättre många möjligheter till primärt förebyggande, tidig upptäckt och snabbt insatt precisionsmedicin. 

Primärt förebyggande handlar bland annat om de delar där vi kan förändra vad vi utsätter kroppen för och dessutom vaccination mot exempelvis HPV som orsakar livmoderhalscancer. Tidig upptäckt handlar om utvecklad förmåga i vården att tolka olika tecken på cancer och om utvecklade diagnosverktyg. Utifrån fördjupad molekylärbiologisk kunskap om tumörer och alltmer förfinade diagnosverktyg kan rätt behandling sättas in tidigt så att cancern kan elimineras eller hållas länge i schack. Det sker en imponerande utveckling inom alla dessa tre delar.  

Två aspekter behöver utvecklas parallellt 

I det internationella folkhälsoarbetet görs det skillnad på det som kallas undvikbar cancer och det som kallas behandlingsbar cancer. Båda delarna behövs för att vi ska få bästa möjliga resultat utifrån de gemensamma resurser som finns till förfogande. Åtgärder för att undvika cancer handlar om samhällssatsningar som till exempel rökrestriktioner, allmänhetens kunskaper om sjukdom och vaccinationsprogram där det är möjligt. Behandlingsbar cancer kan lite förenklat översättas till den minskning av cancerbördan som kan levereras genom att hälso- och sjukvården i alla lägen gör på det allra bästa sättet.  

Inte sällan, men inte alltid blir Sverige en förebild genom bra behandlingsresultat. Det kan yttra sig i beräkningar kring hur många dödsfall i cancer som skulle kunna undvikas om hela Europa gjorde som Sverige. Det är något som vi självfallet ska vara stolta över, men det får aldrig innebära att vi blir helt nöjda. Det finns mycket kvar att göra. Läkemedelsföretagens samlade forskningsportföljer har nästan till hälften sitt fokus på cancerområdet – en kombination av medicinska behov och forskningsbaserade uppslag är det som driver fram en sådan utveckling. Även med det mest väloptimerade förebyggande arbetet kommer det att finnas en andel av cancerpanoramat som behöver avancerade behandlings-möjligheter. 

Next article