Start » Svensk Cancervård » Utvecklingen inom målstyrda läkemedel och cellterapi ger nya behandlings-möjligheter för DLBCL
Sponsrad

I Sverige insjuknar cirka 600 personer årligen i aggressiva B-cellslymfom där diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) utgör den vanligaste undergruppen, nära 500 fall per år. Åldern är den vanligaste riskfaktorn och sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor.

DLBCL är en aggressiv, högmalign, form av lymfom med ett snabbt förlopp – ibland veckor. Symtomen är ofta förstorade lymfkörtlar med ryggsmärtor som följd och allmänsymtom som viktnedgång, trötthet och feber. Om sjukdomen förblir obehandlad är överlevnaden kort.

Vid behandling är prognosen tack vare dagens moderna behandlingsalternativ i många fall tvärtom mycket god,

Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus och professor på Lunds universitet.

Cirka 60 procent av de som drabbas av DLBCL idag kan botas helt, till skillnad från många andra tumörsjukdomar. Primär behandling av DLBCL är idag en kombination av cytostatika och antikroppar, så kallad R-CHOP. R:et står för antikroppen rituximab. Standardbehandlingen kan också ske i olika varianter, till exempel i kombination med strålbehandling eller i reducerad form, så kallad R-miniCHOP.

– Utmaningen är att det trots allt återstår cirka 40 procent som antingen får återfall, inte tål behandlingen eller inte svarar alls trots försök med olika varianter av läkemedel. Prognosen för den gruppen har inte alls varit lika god.

Mats Jerkeman, Överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus & professor på Lunds Universitet

Mats Jerkeman,

Överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus
& professor på Lunds Universitet

Foto: Lunds Universitet

Nya behandlingsmöjligheter för dörren

Utvecklingen inom målstyrda läkemedel och cellterapi, där många behandlingar hamnar i skärningspunkten mellan cellterapi, immunterapi och genterapi har dock öppnat upp för nya behandlingsmöjligheter. Redan idag inkluderas cellterapi som alternativ till den primära R-CHOP då patienten inte svarar på behandlingen. Forskning och kliniska studier fokuserar också på ytterligare monoklonala antikroppar riktade mot antigener hos B-lymfocyterna, för att komplettera rituximab.

Mats Jerkeman är förutom verksam överläkare och professor dessutom ordförande i den nationella vårdprogramsgruppen för lymfom och redaktör för de europeiska riktlinjerna för lymfom inom ESMO, Europeiska Sällskapet för Medicinsk Onkologi. Han är också ordförande för den Nordiska Lymfomgruppen och därigenom delaktig i för Sverige unika kliniska studier av nya behandlingsmetoder. Det är dock inte bara nya läkemedel som står i fokus, utan också mer patientunika behandlingar.

– Ett av våra viktigaste forskningsområden idag är att tidigt kunna identifiera patienter som inte har nytta av standardbehandling med cytostatika, så att alternativa behandlingsmetoder kan sättas in redan innan till exempel återfall. Utvecklingen av behandlingar inom lymfomområdet går snabbt framåt, och det finns allt fler möjligheter till behandling också för de 40 procent som idag inte svarar på dagens primärbehandling, avslutar Mats Jerkeman.

Om Incyte

Incyte är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ. Fokus är bland annat läkemedel inom onkologi och hematologi, och att driva utvecklingen från initial forskning till lanserat läkemedel. I portföljen finns såväl immunterapier som riktade behandlingar, vilka inkluderar små molekyler samt monoklonala och bispecifika antikroppar.

Incyte grundades 2002 i Delaware, USA, och har sedan 2016 verksamhet i Europa med nordiskt huvudkontor i Stockholm.

Nästa artikel