Skip to main content
Start » Nyheter » 143 dödsfall om året kan bli noll
Sponsrad

Varje dag får elva personer diagnosen lungcancer i Sverige. Det är den cancerform som skördar flest liv, men vi har hopp om en förändring. Nollvision cancer är en innovationsmiljö som bildades 2019 med det långsiktiga målet att eliminera cancer som dödsorsak. Med stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har vi under de första åren fokuserat på att minska dödligheten i lungcancer.

Behandlingsalternativen för lungcancerpatienter blir allt fler. Med avancerad diagnostik och precisionsmedicin kan man idag genomföra tester för att hitta genmutationer som kan matchas mot läkemedel som passar den enskilda patientens unika genuppsättning. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större chans att behandlingen blir framgångsrik. Idag får över hälften av alla lungcancerpatienter sin diagnos för sent för att den ska gå att bota. Därför behöver vi införa undersökningar, så kallad screening, i stor skala bland befolkningen.

Lungcancer

Ebba Hallersjö Hult

Verksamhetsledare
Nollvision cancer

Foto: Mikael Lundström

Lungcancer

Hans Hägglund

MD, professor, nationell cancersamordnare vid SKR, ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer

Foto: Mikael Lundström

Nyligen presenterade vi en rapport som gjorts av IHE – Institutet för hälsoekonomi – som har räknat på nytta och kostnader för att införa massundersökningar av lungcancer bland befolkningen. Rapporten visade att 143 liv kan räddas varje år i Sverige genom att tidigare upptäcka lungcancer genom screening. Jämfört med dagens kostnader skulle det kosta 16 miljoner kronor per år för att införa riktad lungcancerscreening i åldersintervallet 50–74 år. I relation till den totala hälsovinsten som screening innebär i samma åldersintervall hamnar siffran långt under Socialstyrelsens brytpunkt för hur mycket ett screeningprogram får kosta i relation till hur många liv det räddar.
Utöver rapporten har Kantar Sifo och The Social Few fått i uppdrag att göra undersökningar bland rökare och tidigare rökare om deras inställning till att delta i screening. Det är nämligen den grupp som löper störst risk att drabbas av lungcancer och då måste dessa delta i screeningprogrammet för att det ska bli effektivt. Resultatet visar att övervägande delen av rökare och tidigare rökare är positiva till att genomgå screening och att få hjälp att sluta röka. Nästa steg är att genomföra studier för att ta reda på hur man framgångsrikt ska kunna nå denna målgrupp.

Så kallad screening inom cancer har visat sig framgångsrikt inom flera olika tumörtyper. Mammografi inom bröstcancer är idag väl etablerat och just nu pågår införandet av screening av tjock- och ändtarmscancer i många regioner. Där handlar det om att genomföra undersökningar brett bland befolkningen. Lungcancerscreening behöver utformas mer riktat mot de största riskgrupperna.

Vi som grundat Nollvision cancer – Nationella cancersamordnaren vid Sveriges Kommuner och Regioner, AstraZeneca, Elekta, Roche och Handelshögskolan i Stockholm – vill fortsätta driva på för tidigare upptäckt av lungcancer. Vi vill samla alla aktörer som delar nollvisionen – att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre.

143 liv kan räddas varje år bara inom lungcancer. Kampen mot cancer är också en kamp för tidig upptäckt.

Next article