Skip to main content
Start » Nyheter » Behandlingen av lungcancerpatienter utvecklas i snabb takt
Sponsrad

Utvecklingen av individanpassade precisionsmedicinska behandlingar ligger långt fram i lungcancervården. För närvarande pågår flera forskningsprojekt som kan resultera i att ännu fler lungcancerpatienter framöver får tillgång till precisionsmedicinsk behandling. 

–Sjukvården har på senare år fått fler verktyg för att behandla lungcancer. Några av de viktigaste framstegen har skett inom precisionsmedicinen. Fler patienter kan i dagsläget ta del av målriktad behandling mot en specifik förändrad funktion i tumören. För många har det inneburit färre biverkningar och att de kan hålla lungcancern i schack under betydligt längre tid, säger Maria Planck, docent i onkologi vid Lunds universitet och överläkare i lungonkologi vid Skånes universitetssjukhus. 

Mer forskning om behandlingsresistens 

Samtidigt behövs mer forskning som kan identifiera fler behandlingsbara mål. Maria Planck ser också ett stort behov av att öka kunskapen om när en specifik patient riskerar att utveckla behandlingsresistens.  

–I framtiden kan vi förhoppningsvis på ett mer precist sätt förutsäga hur länge patienten kommer att ha nytta av sin målinriktade behandling och hur en uppkommen resistens då ska hanteras, säger Maria Planck. 

För närvarande pågår flera behandlingsstudier inom precisionsmedicin vid lungcancer, både i samverkan med läkemedelsindustrin samt helt akademiska studier.  

Maria Planck
Docent i onkologi vid Lunds 
universitet och överläkare i 
lungonkologi vid Skånes 
universitetssjukhus
Foto: Privat

–Förutsättningarna för att fler lungcancerpatienter ska kunna ta del av målriktade behandlingar framöver bedömer jag som goda. Spännande utveckling sker också inom precisionsprevention, vilket innebär att man gör riskprofiler baserat på varje enskild patients biomarkörer. De kan ge nya möjligheter att identifiera vilka patienter som löper högst risk att utveckla en specifik lungcancerform, säger Maria Planck. 

Patientföreningar är viktiga 

Hon anser att patientföreningar som Lungcancerföreningen fyller en viktig funktion som samverkanspunkt för läkare, forskare och patienter.  

– Patientrepresentanternas synpunkter är viktiga i arbetet med att utveckla framtidens lungcancervård och forskning. Deras arbete med att förmedla information om ny forskning och behandling till patienter och anhöriga är också mycket betydelsefullt, säger Maria Planck. 

Next article