Start » Nyheter » Det handlar om liv och livskvalitet!
Nyheter

Det handlar om liv och livskvalitet!

Foto: Shutterstock

Nätverket mot cancer fortsätter arbeta med tre prioriterade frågor där vi ser att det fortfarande behöver göras stora insatser: Tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering. Det handlar om rätt till bästa möjliga vård för att rädda liv och öka livskvalitet!  

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa. Det uppnår vi genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi därför:   

Friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar.  

Skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika. Där tidigt upptäckt av cancer kan vara skillnaden mellan liv och död.   

Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att införa de nya metoder som finns inom precisionshälsa och att man upptäcker all cancer i stadie 1.  

Därför måste vi satsa på cancerrehabilitering  

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt. Utan också för att stödja närstående. 

I vår rapport beskriver patienter hur de upplever tydliga brister i cancerrehabiliteringen. Nära hälften upplever att samhället inte har lyckats leva upp till fast-ställda rekommendationer och riktlinjer i nationella vårdprogrammet för cancer-rehabilitering. Hälften av de tillfrågade upplever att de inte har blivit erbjudna cancerrehabilitering. Patienter som uppgett att de genomgått cancerrehabilitering och de rehabiliteringsenheter vi tillfrågat har en mer negativ bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar än de som är ansvariga i regionernas ledningsstruktur.   

Förslag på förbättringar:  

  • Implementera det nationella vårdprogrammet.  
  • Säkerställande av tydliga aktiva överlämningar mellan olika vårdnivåer.  
  • Utveckla digitala verktyg och lösningar, inte minst för ökad tillgänglighet.  
  • Stärk uppföljning och utvärdering av cancerrehabilitering.  
  • Utveckla nationella kvalitets-register för cancerrehabilitering.  

För att få jämlik vård krävs ett fungerande vårdförlopp med tidig upptäckt, precisionshälsa och fungerande rehabilitering för alla, såväl patienter som närstående och över hela landet. Alla har rätt till en så bra livskvalitet som det går att få – även vid närvaro av sjukdom! 

Nästa artikel