Skip to main content
Start » Nyheter » Mer stöd till dig som anhörig
Sponsrad

Våren 2022 tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.   

Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Att ge omsorg till en närstående kan vara mycket tillfredsställande, men det kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa negativt. Därför är det viktigt att anhöriga får rätt stöd för att orka med sin situation.

– Strategin kommer bidra till att anhöriga blir mer sedda, görs delaktiga och i större utsträckning får stöd för att kunna hantera sitt omsorgsgivande, säger Lennart Magnusson verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). 

Lennart Magnusson
Verksamhetschef, Nka

För att underlätta införandet av strategin har Socialstyrelsen utarbetat två vägledningar: ett stöd om hur ett anhörigperspektiv kan integreras i hälso- och sjukvård och socialtjänst, och ett stöd om hur handläggare kan uppmärksamma anhöriga och erbjuda individuellt stöd. Socialstyrelsen har också skrivit en rapport med förslag på hur ett anhörigperspektiv och stöd till anhöriga kan följas upp. Utredare och jurister från Socialstyrelsen har medverkat vid två webbinarier som Nka arrangerat för att sprida information om hur anhörigperspektivet och stödet till anhöriga kan utvecklas och följas upp. Dessa webbinarier är inspelade och finns tillgängliga på Nka:s webbsida. Där finns också information och material om den nationella anhörigstrategin och Socialstyrelsens vägledningar och rapport. Du finner detta på anhoriga.se/stod–utbildning/nationell-anhorigstrategi.


OM NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka har ett regeringsuppdrag genom Socialstyrelsen och fungerar som en länk mellan forskning, praktik, anhöriga, beslutsfattare och myndigheter. 


Next article